Inne tematy

W WYŻSZYCH SPRAWACH

Znawstwa najwyższej klasy poszukujemy zwłaszcza wtedy, gdy stoimy wobec ważnej decyzji, której skutki są niepewne, bo zależą od trudno rozpoznawalnego stanu rzeczy. Widać to może najwyraźniej w sferze poza­naukowej. Oto parę przykładów. Decyzja indywidualna: Czy poddać się operacji o trudnym do przewidzenia rezultacie? Decyzja dotycząca zbioro­wości: Czy rozwijać pewną gałąź gospodarki kosztem innej? W obu przy­padkach decydentowi potrzebna jest przesłanka w postaci warunkowej prog­nozy lub przynajmniej oceny szans, nie jest więc bynajmniej obojętne, od kogo ta prognoza pochodzi. W sprawach dostatecznie ważnych, a zarazem nie dających się rozstrzygnąć stanowczo, autorytet eksperta jest dla podej­mującego decyzję jedynym gwarantem trafności przyjętych założeń.