Inne tematy

AUTORYTET UCZONEGO

Jak już nadmienialiśmy w przypadku uczonego może również wchodzić w grę autorytet lub prestiż osobisty i urzędowy. Oczywiście, co innego cieszyć się autorytetem osobistym, czyli takim, który wynika ex \irtute, a co innego mieć autorytet z nominacji, czyli ex sigm, które nie zawsze uwzględniają właściwe kwalifikacje danego człowieka. Analogicznie możemy mówić o róż­nicach między prestiżem osobistym danego uczonego a wynikającym po prostu z faktu przynależności do jednej z kategorii zawodowych, która cieszy się dużym szacunkiem w społeczeństwie, lub z faktu piastowania jakiegoś stano­wiska w hierarchii naukowej. Należałoby zatem pamiętać o tym, że autorytet danego uczonego może wynikać zarówno z rzeczowej oceny jego kompetencji i walorów^osobistych.