Inne tematy

PIERWOTNA DOMENA

Pierwotnie domeną tego rodzaju uczonych były raczej nauki przyrodnicze i techniczne, ponieważ opierając się na nich właśnie, można było wytwarzać przeróżne produkty, wychodząc naprzeciw pragnieniom ludzi, jak np. „cudowne” leki 0   uniwersalnym zastosowaniu, środki odżywcze czy pobudzające. Koniecz­ność opanowania różnych zjawisk życia społecznego stworzyła także zapotrze­bowanie na naukowe uzasadnienia, np. decyzji politycznych czy ekonomicz­nych, co sprawiło, że szalbierzy naukowych można spotkać również w naukach humanistycznych.Ze względu na omawiane zjawiska uważam, że w okresie gwałtownego rozwoju nauki i wzrostu jej społecznej rangi rozważania na temat autorytetu prestiżu uczonych wydają się -na czasie.