Inne tematy

WIARA W OPINIE

Chociaż wiara w opinie specjalistów jest wynikiem racjonalnej postawy, rodzi jednak pewne niebezpieczeństwa, bowiem dzięki niej ludzie stają się z kolei skłonni do:   bezkrytycznego stosunku do autorytetów i zapominania o tym, że każdy autorytet jest historycznie uwarunkowany;  zbyt pochopnego uogólniania pomyślnych doświadczeń związanych z wiarą w autorytety lub — co gorsze — w pozorne autorytety;    przeceniania możliwości tych ludzi, którzy mają autorytet, co jest na­stępstwem tzw. irradiacji autorytetu. Ma to miejsce wówczas, kiedy np. osobę cieszącą się zasłużonym autorytetem w jakiejś dziedzinie uważa się za równie kompetentną w każdej innej. „Kto zdobył sobie raz autorytet w dziedzinie np. twórczości literackiej czy technicznej — zauważył T. Szczur­kiewicz — ten łatwo może narzucić przeciętnemu czytelnikowi swoje poglądy wartościujące o innych dziedzinach kultury i przejawach życia społeczno- -politycznego, jeśli tylko sądy jego nie dotyczą zakresu specjalności zawo­dowej”.