Inne tematy

Dżuma streszczenie w pigułce

Wszystkie w zasadzie społeczeństwa podlegają ciągłym i szybkim przemianom dokonującym się w dziedzinie życia społecznego, politycznego, w dziedzinie nauki, techniki i środków masowego przekazu. Do czynników mających istotny wpływ na zmianę celów, treści,’ metod, form organizacyjnych systemów oświatowych, a w konsekwencji i roli społecznej nauczyciela, należy zaliczyć proces uprzemysłowienia, urbanizację i migrację ludności, wyrażającą się przede wszystkim we wzroście ludności w miastach, szybki rozwój nauki i techniki, wzmożony napływ informacji i upowszechnianie wartości, przyspieszone procesy demokratyzacji życia społecznego, pojawienie się nowych wartości w stosunkach międzyludzkich, zrywanie tradycyjnych i kształtowanie się nowych więzi międzyludzkich. Do następnej grupy czynników bezpośrednio wpływających na ewolucję roli społecznej nauczyciela należy zaliczyć czynniki związane z przemianami systemów oświatowych, a więc celów, struktur, treści i metod kształcenia.