Inne tematy

Gimnazjum publiczne w dubecznie

W najbliższej przyszłości, wskazują, iż podstawowym układem w procesie kształcenia i wychowania pozostanie układ: nauczyciel-uczeń. Tendencja ta nie tylko podtrzymuje, ale i umacnia znaczenie roli społecznej nauczyciela. Doświadczenia różnych krajów, związane m. in. z technizacją procesu kształcenia, wskazują, że następuje wzrost roli nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania. Fascynacja różnymi rozwiązaniami, które miałyby zastąpić nauczyciela, należy już raczej do przeszłości i nikt faktycznie nie podtrzymuje tezy o obumieraniu roli szkoły i nauczyciela. Nie znaczy to, że nie następują istotne przemiany roli nauczyciela i jego zadań. Ewolucja ta, charakteryzując ją jak najogólniej, wyraża się w stopniowym przeorientowywaniu roli nauczyciela jako jedynego źródła wiedzy, wartości, norm, ocen na rolę organizatora procesu kształcenia, doradcy młodzieży, przewodnika po świec i e informacji naukowych i wartości kultury. Nie należy jednak zapominać, że nauczyciel nie może spełniać swych zasadniczych zadań przygotowania młodzieży do pracy i życia bez gruntownej wiedzy, umiejętności kształtowania stylu nowoczesnego myślenia.