Inne tematy

ISTOTA AUTORYTETU NAUKOWEGO

W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, żeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość-“. Istotą autorytetu naukowego jest- miarodajność uczonego w sprawach badania rzeczywistości określoną metodą i wyjaśniania rzeczywistości przez określoną teorię. Autorytet w nauce polega na tym, że pewni uczeni, ze względu na swe osiągnięcia i zasługi w działalności naukowej, jako twórcy i nauczyciele wiedzy są uznawani przez odpowiednie grupy i kręgi ludzi nauki za uczonych miarodajnych. Uznanie to powoduje, iż wypowiedzi i wytwory owych uczonych są pojmowane i traktowane jako, co najmniej, zasługujące na większą uwagę kolegów i adeptów niż wypowiedzi i wytwo­ry innych osób należących do środowiska naukowego.