Inne tematy

DWIE CZĘŚCI

W części pierwszej znalazły się teksty, w których rozpatrywane są zagadnienia natury ogólnej. Autorzy traktują o takich sprawach, jak:  istota i swoistość autorytetu w nauce;   zasada istnienia autorytetu naukowego oraz podstawy i rodzaje jego miarodajności;     status i funkcje autorytetów naukowych w środowisku uczonych;    związki między typami charakteru autorytetu naukowego a typami nauki w aspekcie dziejów wiedzy i pracy naukowej;związki między prestiżem a autorytetem uczonego;  formy kontroli i kryteria oceny autorytetu naukowego;    zjawiska dewiacji społecznej w sferze tworzenia się i przejawiania autorytetu naukowego.Część druga zawiera studia poświęcone sprawom bardziej szczegółowym. Omawiane są m. in.:podobieństwa i różnice właściwości autorytetu naukowego w humani­styce i przyrodoznawstwie;      charakter autorytetu naukowego w naukach humanistycznych, zwłaszcza w socjologii i historii:kreowanie i funkcjonowanie autorytetu naukowego w środowisku ma­tematyków;  związki między autorytetem naukowym a karierą zawodową uczonych;   wpływ charakteru autorytetu naukowego na styl kierowania pracą naukową.