Inne tematy

Każdy przyczynek będący wynikiem samodzielnych badań nauczyciela ma ważne znaczenie

Zdawanie sobie sprawy przez nauczycieli z konieczności zmian w nauczaniu i wychowaniu, głębokie zrozumienie przez nich istoty wprowadzonych innowacji, przekonanie o ich praktycznej efektywności oto czynniki decydujące o przygotowaniu nauczycieli do innowacji i ulepszeń. Dlatego wydaje się, że każdy przyczynek będący wynikiem samodzielnych badań nauczyciela ma ważne znaczenie poznawcze moralne: nadaje pracy nauczyciela, zwłaszcza pracującego na wsi, w miasteczku, określony sens, podnosi jej znaczenie i wartość, dla uczniów jest przykładem postawy poszukującej, twórczej. Twórczość ta jest zatem rzeczą pożądaną, chociaż możliwą wtedy, gdy nauczyciel ma rozwinięte zamiłowania i zainteresowania oraz czas na tego typu działalność. W świetle koncepcji kształcenia ustawicznego rozpatrywana tu problematyka udziału nauczycieli w pracy badawczej wymagałaby dokonania kilku dodatkowych ustaleń. Pierwszy zespół pytań dotyczy wyboru problematyki pracy badawczej nauczyciela, płaszczyzny koncentracji w procesie badawczym. Drugi istoty procesu badawczego z punktu widzenia udziału w nim i rozwoju nauczyciela. Trzeci zespół zagadnień wiąże się z czynnikami ułatwiającymi bądź utrudniającymi udział nauczycieli w badaniach.