Inne tematy

Postulat zgodności kwalifikacji nauczycielskich z nauczanym przedmiotem

W dyscyplinach podstawowych (język polski, matematyka, fizyka, język rosyjski), ale faktycznie zadanie to nie zostało zrealizowane. Kiedy zapadły decyzje o jednokierunkowym kształceniu nauczycieli na poziomie wyższym, zagadnienie racjonalnego rozmieszczenia kadr nauczycielskich w szkolnictwie stało się zagadnieniem pierwszoplanowym. Ten stan rzeczy ma swoje obiektywne uwarunkowania, ale zaważyły tu również czynniki natury subiektywnej. Ponadto zatrudnienie nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami nie zawsze jest możliwe. Zależy to od wielkości szkół, liczby uczniów, planu nauczania, wymiaru godzin. Powstanie szkół zbiorczych w zasadzie rozwiązuje problem zatrudnienia nauczycieli przedmiotów o większym wymiarze godzin lekcyjnych, pozostaną natomiast trudności z nauczycielami o mniejszym wymiarze godzin, jak np. nauczyciele chemii czy wychowania plastycznego. Z prostych obliczeń wynika, źe gdyby chcieć zatrudnić zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli tych przedmiotów, to przy dotychczasowym wymiarze godzin szkoła fnusiałaby być co najmniej siedmiociągowa. W szkole takiej powinno być ogółem 59 nauczycieli i 1500—1600 uczniów. Procesy urbanizacji i rozwój komunikacji pozwolą niektórym specjalistom na realizację wymiaru godzin w kilku szkołach. Rozwiązanie to można stosować bez większego uszczerbku dla pracy wychowawczej. Bo przecież lepszy jest specjalista „dojeżdżający’” niż niespecjalista „stały”.