Inne tematy

Kryteria ogólne dotyczące całego zawodu były przedmiotem badań wielu autorów zajmujących się problematyką nauczyciela

Przydatność zawodową generalnie rzecz biorąc można określić jako zewnętrzny wyraz fizycznych i psychicznych cech człowieka, przejawiających się w procesie pracy w danych warunkach społeczno-ekonomicznych. Myśli pedeutologicznej przez szereg dziesięcioleci towarzyszyło pytanie o cechy psychiczne i fizyczne, którymi powinien odznaczać się nauczyciel, by mSgł efektywnie realizować swoje zadania. Zależnie od reprezentowanej specjalności i osobistych zainteresowań poszczególni autorzy wysuwali na plan pierwlszy bądź kryteria fizjologiczne, bądź psychologiczne, bądź socjologiczne. Jednakże we wszystkich tych pracach podkreślano w większym czy mniejszym stopniu ogólne właściwości nauczyciela. Opracowanie kryteriów i sposobów kwalifikowania kandydatów na studia to zadanie wielu specjalistów. Jest to więc problematyka typowo interdyscyplinarna, której opracowanie wymaga też przeprowadzenia odpowiednich badań eksperymentalnych. Wyniki tych badań powinny pozwolić na wypracowanie narzędzi ułatwiających właściwą diagnozę intelektualnej i somatycznej przydatności kandydatów do zawodu nauczycielskiego.