Inne tematy

Praca nauczyciela wymaga

Kandydaci do tego zawodu odznaczali się odpowiednimi przymiotami intelektualnymi, moralnymi, światopoglądowymi, charakterologicznymi, psychofizycznymi, które pozwolą im rozwiązywać społeczne, pedagogiczne^ moralne i emocjonalne problemy uczniów, klasy szkolnej, a jednocześnie radzić sobie z własnymi problemami wynikającymi ze społecznej roli nauczyciela, sprawami osobistymi, interpersonalnymi. Sformułowanie trafnych kryteriów kwalifikacyjnych wymaga zatem opracowania pełnej, nowoczesnej charakterystyki tego zawodu, a przede wszystkim poszczególnych jego specjalności, empirycznego ustalenia konstelacji cech oraz stopnia ich wpływu na powodzenia i niepowodzenia nauczyciela w czasie studiów i pracy zawodowej. Na jakich kryteriach należy opierać sąd o przydatności do zawodu ^nauczycielskiego? W swojej pracy: „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Problemy i tendencje” przyjąłem tezę roboczą, że powinny to być kryteria ogólne, dotyczące całego zawodu nauczycielskiego, wszystkich występujących w nim specjalności, stanowisk i ról spełnionych w systemie oświaty, oraz kryteria szczegółowe, dotyczące konkretnych specjalności, stanowisk i ról spełnianych w systemie oświaty.