Inne tematy

DWOJE AUTORÓW

Wiąże się to z wie­lością ujęć zagadnienia autorytetu naukowego, jak też z wielością stosowa­nych przez autorów podziałów, tzn. kategoryzacji czy też typologii autory­tetu naukowego. W rezultacie czytelnik otrzymuje wachlarz stanowisk i poglą­dów ludzi reprezentujących różne dyscypliny i różne podejścia do sprawy. Dzięki temu sam może wyrobić sobie zdanie na temat istotnych zagadnień autorytetu w nauce. Interpretację całkującą pozostawiamy tedy czytelnikom.Na szczególną uwagę zasługuje wszakże kilka kwestii.Dwoje autorów pisząc o autorytecie i prestiżu (Janusz Sztumski i     Elżbieta Neyman), prezentuje zupełnie odmienne rozumienie tych termi­nów. Czytając tedy tekst E. Neyman wypada pamiętać, iż terminu „prestiż” używa ona w znaczeniu, jakie inni autorzy przypisują terminowi „autorytet”.