Inne tematy

Zadania związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli

Instytucje te na ogół dysponują niezbędnymi warunkami kadrowymi i materialnymi dla realizacji tych zadań, są to’ jednak zadania wtórne w stosunku do działalności podstawowej. Chodzi tu uczelnie kształcące również nauczycieli, organizacje związkowe, organizacje techniczne, zakłady pracy i in. Do tego typu instytucji należy zaliczyć np. telewizję. Jej możliwości w kształceniu i doskonaleniu są duże, ale wciąż jeszcze nie zanalizowane nie sprecyzowane. Występuje tu również trzeci typ instytucji, a mianowicie instytucje stwarzające warunki dla kształcenia ustawicznego nauczycieli. Nie są one bezpośrednio włączone w proces kształcenia, ale przez realizację określonych zadań uczestniczą w realizacji tych celów. Do tego typu instytucji zaliczamy wydawnictwa, biblioteki, czytelnie, laboratoria itp. Dotychczas decyzje o powoływaniu różnych instytucji i form kształcenia i doskonalenia nauczycieli podejmowano na podstawie różnych kryteriów. Istnieje więc potrzeba opracowania jednolitych ¡kryteriów i narzędzi pomiarów faktycznej efektywności poszczególnych instytucji kształcenia ustawicznego nauczycieli. Jest to zadanie o szczególnej doniosłości dla sprawnego funkcjonowania systemu kształcenia ustawicznego. Bez takiego zespołu miar, pozwalającego dostatecznie precyzyjnie określać efektywność kształcenia ustawicznego, trudno spodziewać się uzyskania optymalnych warunków do rozwoju nauczyciela w zawodzie.