Inne tematy

PODEJŚCIE DO ZAGADNIENIA

Prezentowane są. różne podejścia do zagadnienia autorytetu nauko­wego, wśród nich istotne znaczenie ma opozycja: podejście analityczno- -diagnostyczne i podejście normatywno-moralistyczne. Chodzi o to, że nie­którzy autorzy pojmują . traktują autorytet naukowy jako składnik socjo- kulturowej rzeczywistości świata uczonych, uznając rozmaitość typów i warian­tów tego autorytetu, inni natomiast dopatrują się w istnieniu autorytetu stanu zagrażającego zasadom prawidłowego funkcjonowania środowiska nau­kowego, jako środowiska twórców teorii i metod naukowych. Dla jednych więc autorytet naukowy może być rozmaity i może rozmaicie funkcjonować, dla innych zaś istnienie autorytetu jest tożsame z poważnym osłabieniem samodzielności i rzeczowości w myśleniu naukowym uznających autorytet.