Inne tematy

W pracach Komitetu uczestniczyło wielu specjalistów reprezentujących różne dyscypliny społeczne

Sukcesy badań prowadzonych na gruncie tych dyscyplin stanowią dużą zachętę dla praktyki pedagogicznej, a w każdym razie stwarzają szansę głębszego, pełniejszego ujmowania procesów kształcenia i wychowania. Oczywiście, nauki społeczne nie mogą, bo nie jest to ich zadaniem, wypracować nowych teorii kształcenia, nauczania i wychowania, nie mają też wyraźnego bezpośredniego wpływu na pracę nauczyciela. Ale istnieje wyraźna zależność między potrzebami i zainteresowaniami nauczycieli a stanem nauk społecznych. Teorie i koncepcje nauk społecznych umożliwiają nowe i płodne ujęcia problemów oświaty i wychowania, szkoły i zawodu nauczycielskiego. Nauki społeczne od dawna wkroczyły do uczelni kształcących nauczycieli. W szkolnictwie kształcącym nauczycieli znalazło się wielu wybitnych specjalistów. Do dziś jednak nauki społeczne są wykładane niejako obok kształcenia kierunkowego i pedagogicznego. Wprawdzie trudno im odmówić wpływu na proces kształcenia nauczycieli, na kształtowanie ich poglądów, postaw zainteresowań, ale z pewnością wpływ ten byłby silniejszy, gdyby umocniono tu istniejące powiązania interdyscyplinarne zmodyfikowano je z punktu widzenia roli zawodowej nauczyciela. Pozwoliłoby to przełamać wąski, utylitarny charakter tego kształcenia, sprowadzającego się do przekazu recept metodycznych, i wzbogacić proces kształcenia nauczycieli bogatszymi perspektywami, jakie otwierają nauki społeczne przed praktyką pedagogiczną.