Inne tematy

UWAGI OPARTE NA ZAŁOŻENIACH

Uwagi powyższe oparte są na pewnych założeniach idealizujących, które trzeba tu wypowiedzieć wyraźnie, by uniknąć zarzutu naiwności. Przyjmo­wało się milcząco, że autorytet ma możność oddziaływania na swoje śro­dowisko i że z możności tej czyni właściwy użytek; tymczasem ani jedno, ani drugie nie musi być prawdą. Warunki, w jakich przebiega praca naukowa, są wyznaczone przez szerszy kpntest społeczny, którego ewentualne zakłócenia nie pozostają bez wpływu n^ stosunki zachodzące w środowisku naukowym. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. Trudno oczekiwać, iż naukowcy okażą się ludźmi bardziej odpor­nymi na ciśnienie społeczne niż przedstawiciele innych zawodów, zwłaszcza dzisiaj, gdy praca badacza straciła swój elitarny charakter.