Inne tematy

ZOBRAZOWANIE DONIOSŁOŚCI

Dla zobrazowania do­niosłości poznawczej zagadnienia autorytetu naukowego wypada wskazać na niektóre problemy socjologii nauki implikujące potrzebę studiów nad tym zagadnieniem. Są to: struktura dyscyplinowa nauki, sytuacja problemowa w nauce, wzorce myślenia i działania naukowego, których szczególną formą są paradygmaty, tradycja i rewolucja w pojmowaniu i traktowaniu nauki , przez uczonych, szkoły i nurty w nauce, aksjonormatywne modele nauki jako wyraz orientacji poznawczych i orientacji społecznych właściwych różnym częściom środowiska naukowego^ zasady konstytuowania się i funkcjonowa­nia wspólnot interesów i zainteresowań naukowych, elity kulturalne środo­wisk i wspólnot ludzi nauki, programy badań naukowych nastawionych na integrację struktur wiedzy teoretycznej, wzorce osiągnięć naukowych i zasady oceny wartości poznawczych, właściwe różnym społecznościom uczonych.