Inne tematy

ZJAWISKO KULTUROWE

Trzeba tu wszakże dodać, iż dla statusu autorytetu najistotniejsze jest uznanie ze strony kręgów luminarzy stanowiących elitę kulturalną odpowiednich środowisk i wspólnot naukowych. Autorytet naukowy jest zjawiskiem kulturowym; nie jest kreowany do­wolnie, lecz ze względu na wykształcone i właściwe odpowiednim środo­wiskom i wspólnotom uczonych wzory myślenia i działania naukowego. Tendencją dziejową nauki jako formacji społeczno-kulturowej jest stopniowe zastępowanie autorytetu omnikompetencyjnego autorytetem specjalistycznym. Autor studium pt. Trzy czyste lypy prawomocnego panowania pisał: „W dzi­siejszej epoce psychiczna tendencja przeciwna uprawianiu nauki jako powo­łania jest uwarunkowana przede wszystkim przez to, że nauka wstąpiła w stadium specjalizacji, jakiego do tej pory nie znano, i że tak już po­zostanie na całą przyszłość. Nie tylko na zewnątrz, ó nie!