Inne tematy

Parker cda

Stąd oczywisty wniosek, że przygotowanie nauczyciela, obejmujące kształcenie podstawowe, wyjściowe oraz pierwsze lata adaptacji w zawodzie, jest niewystarczające, że konieczne jest rozciągnięcie tego kształcenia na cały okres, aktywności zawodowej. Nauczyciel znalazł się w sytuacji człowieka równolegle pracującego, organizującego proces dydaktyczno wychowawczy oraz kształcącego się, zdobywającego nową wiedzę i umiejętności, rozwijającego swoją osobowość. W wyniku tych przemian również nauczyciele coraz częściej postulują konieczność kontynuowania studiów w czasie pracy, konieczność doskonalenia i samokształcenia oraz zgłębianie twórczego doświadczenia zawodowego w ramach swoich normalnych obowiązków. Opracowanie i wdrożenie koncepcji systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli staje się konieczne przynajmniej z dwóch względów. Kształcenie ustawiczne staje się niezbędnym warunkiem spełnienia roli społecznej nauczyciela, jego kształcenia i rozwoju. Ale nie tylko. Dziś, kiedy dysponujemy już generalną koncepcją modelu oświaty w PUL, określającą strategię zmian, trzeba również podjąć rozwiązania problemów bardziej szczegółowych.