Inne tematy

DONIOSŁOŚĆ PROBLEMATYKI

Doniosłość problematyki autorytetu naukowego polega na tym, że po pierwsze są to sprawy, których zbadanie i wyjaśnienie ma poważne zna­czenie dla procesu budowy socjologicznej teorii nauki, po drugie zaś mamy do czynienia z realiami codziennego życia uczonych, które są organicznie związane z samą istotą działalności badawczej i nauczycielskiej typu nauko­wego. Od charakteru autorytetów zależy w znacznej mierze kształtowanie się charakteru intelektu i morale uczonych jako badaczy i nauczycieli. Zagadnienie autorytetu jest jednym z tych, które wiążą się z podstawowymi wątkami poszukiwań i dociekań dotyczących charakteru nauki jako formacji społeczno-kulturowej. Bez poszukiwań i dociekań dotyczących autorytetu nau­kowego nie można mówić o poważnie pojmowanej i traktowanej strategii badań w zakresie socjologii nauki i historii nauki.