Inne tematy

KULT NAUKI

We wszystkich społeczeństwach, w których dokonuje się rewolucja nau­kowo-techniczna, możemy zaobserwować nie notowany dotąd wzrost znacze­nia nauki jako szczególnego czynnika zdolnego do przeobrażania przyrody i społeczeństwa. Wybuch pierwszych bomb atomowych, który stał się tak przerażającą zapowiedzią wspomnianej rewolucji, sprawił — jak zauważył nie bez racji Martin Gardner – że prestiż nauki w jednym z najwyżej roz­winiętych krajów kapitalistycznych, czyli w Stanach Zjednoczonych, wzrósł jak grzyb atomowy, co z kolei spowodowało generalną zmianę stosunku do nauki. Zaznaczyła się ona w niezwykle dużym wzroście budżetów na bada­nia naukowe, we wzroście liczby ludzi gotowych poświęcić się karierze naukowej, we wzroście zainteresowań szerszej publiczności odkryciami nauko­wymi oraz we wzroście nakładów czasopism popularyzujących naukę.