Inne tematy

MOŻLIWOŚĆ KUMULACJI

Możliwość kumulacji występuje oczywiście nie tylko*w wypadku autory­tetu charyzmatycznego i prestiżu. Zdarza się często, że osoba ciesząca się autorytetem osobistym korzysta ponadto również z autorytetu lub prestiżu urzędowego, jeżeli zajmuje jakieś stanowisko, które jest źródłem takiego autorytetu lub prestiżu. Nie jest ,to wszakże regułą, ponieważ w praktyce życia społecznego dokonują się różne seiekcje i .na skutek tego nie zawsze najlepszy nauczyciel cieszący się autorytetem osobistym, zostaje kierownikiem szkoły, w której pracuje. Inaczej mówiąc, osoba będąca autorytetem mo­ralnym dla uczniów i pozostałych kolegów-nauczycieli nie musi być wcale kierownikiem tej szkoły, czyli korzystać z autorytetu, jaki przysługuje z urzę­du każdemu kierownikowi. Wiadomo zresztą, że nie zawsze byłoby to naj­lepszym rozwiązaniem.