Inne tematy

NAWIĄZUJĄC DO KONCEPCJI

Nawiązując do koncepcji Teodora Geigera, zaprezentowanej w jednej z jego publikacji, można powiedzieć, że autorytet lub prestiż osobisty wynika z zespołu podmiotowych właściwości danego człowieka; natomiast urzędowy, jako pochodny i zewnętrzny, zależy nie tyle od oso­bistych właściwości jednostki, ile od zajmowanego przez nią miejsca w danej hierarchii społecznej.Szczególnym przypadkiem autorytetu osobistego jest autorytet^ęhary- zmatyczny, który łączy się z wiarą w indywidualny charyzmat, ‘czyli dar łaski udzielony konkretnej osobie. „Osoba obdarzona czasowo lubjrwale charyzmatem uważana jest za organ, poprzez który przemawia — w zależ­ności od natury ducha – bóstwo lub demon” – wskazywał Joachim Wach?. O   autorytecie tego rodzaju możemy mówić – jak wiadomo – nie Łylko w przypadku grup religijnych, jak na to słusznie wskazywał Max Weber«. Sądzę, że z autorytetem charyzmatycznym łączy się także, w sposób po­niekąd konieczny, określony rodzaj prestiżu.