Inne tematy

Należy dokonać klasyfikacji tych instytucji ze względu na ich rzeczywisty czy przewidywany udział w systemie kształcenia ustawicznego nauczycieli

To zaś wymaga , opracowania podstawowych założeń ułatwiających analizę różnych instytucji i rozwiązań organizacyjnych z punktu widzenia ich przydatności w rozwiązywaniu określonych zadań w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W szeregu opracowań (opracowanie UNESCO, Raport Komitetu Ekspertów) punktem wyjścia w klasyfikacji instytucji kształcenia ustawicznego jest wyodrębnienie tych instytucji, których podstaw o w y m celem jest udział w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, oraz instytucji, których podstawowe zadania są inne. Instytucje pierwszego typu to instytucje kształcące i doskonalące wyłącznie nauczycieli. W systemie kształcenia ustawicznego instytucje kształcące nauczycieli i instytucje doskonalenia nauczycieli spełniają rolę podstawową koordynatora wszystkich elementów kształcenia ustawicznego i jako takie powinny być czynnikiem dynamizującym system kształcenia ustawicznego. Czysto jednak Są to organizmy bierne i opornie przyjmują nowe zadania, mogą więc stać się również hamulcem innowacji w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.