Inne tematy

Skąd się biorą i na czym polegają różnice w postawach, poglądach nauczycieli?

Jaki jest ich stosunek do społeczeństwa, środowiska, do dziecka? Badania nad problematyką osobowości nauczyciela rozwijają się niejako dwoma torami. Tor pierwszy obejmuje problematykę ogólnoteoretyczną, niejako filozofię tego zawodu; problematyce tej towarzyszą poważnie ją wzbogacając badania nad/osobowością człowieka w społeczeństwie socjalistycznym. Tor drugi to badania typu instrumentalnego; oczywiście badania te nie mogą być wyizolowane z badań podstawowych, z szerszego kontekstu refleksji naukoznawczej, filozoficznej, etycznej, światopoglądowej, aksjologicznej, ideologicznej. Rozwój tych badań powinien ułatwić opracowanie modelu nauczyciela w pełni sprawnego do podjęcia zadania obecnej i przyszłej szkoły oraz określenie warunków gwarantujących nauczycielowi wszechstronny i harmonijny rozwój jego osobowości, pogłębienie a ma to znaczenie zasadnicze samoświadomości i umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym. Zarówno dzień jutrzejszy, jak i dzień dzisiejszy wymaga przekształceń w postawach i poglądach nauczycieli, w ich wiedzy i umiejętnościach.