Inne tematy

OPANOWANIE ZASADY

W rzeczywistości opanowy­wanie zasad pracy naukowej dokonuje się głównie drogą naśladownictwa, ponieważ metody uzasadnienia rzadko bywają formułowane, a nawet uświa­damiane, a co do metod odkrycia, to samo’ ich istnienie wydaje się wąt­pliwe. Nie jest zatem obojętne, kto formuje postępowanie badawcze, stając się wybranym do naśladowania wzorem w tym względzie. Chodzi tu często o rzeczy trudno uchwytne. Weźmy np. pod uwagę wspomnianą już na wstępie Popperowską koncepcję uzasadniania hipotez. Zgodnie z tym stanowiskiem hipotezę wtedy można uznać za uzasadnioną.