Inne tematy

Wiedza ta nie może pozostawać na jednym poziomie

Ponieważ dogłębne opanowanie przedmiotu może być osiągnięte jedynie przez rozbudowanie głównych pojęć i podstawowych idei danego modelu myślenia na podstawie metodologii marksistowskiej. Położenie akcentu na pojęcia, zasady, prawa danej dyscypliny naukowej ma istotniejsze znaczenie niż pomnażanie ilości informacji z danego zakresu. Słowem, chodzi tu pewną rezygnację z wiedzy encyklopedycznej, pamięciowej na rzecz opanowania podstawowych pojęć, paradygmatów egzemplifikujących główne założenia danej dyscypliny naukowej. Każda dyscyplina naukowa posiada właściwy sobie -zasób pojęć, właściwą sobie strukturę myślenia. Eksponowanie powiązań między pojęciami dwóch lub kilku dyscyplin stwarza pewną pożądaną perspektywę, dając całościową wizję świata przyrody zjawisk społecznych, ich dialektyki. W kształceniu kierunkowym nauczyciela szczególnie ważny jest ten wspólny język, ujawnianie związków i zależności występujących między składnikami dyscypliny kierunkowej a zespołem dyscyplin pokrewnych. Odczytanie tych związków umożliwi wyposażenie nauczycieli w jednolity system wiedzy i metodologię umożliwiającą przezwyciężenie dotychczasowego partykularyzmu. W konsekwencji będzie to sprzyjać integracji procesu kształcenia oraz zwiększy stopień stosowalności posiadanej prze« nauczyciela wiedzy.