Inne tematy

Próba definicji

Przez system kształcenia ustawicznego nauczycieli rozumiemy podaję tu tylko wstępną propozycję definicji zespół odpowiednio powiązanych ze sobą instytucji realizujących zadania związane z przygotowaniem nauczyciela do pracy oraz doskonaleniem jego wiedzy i umiejętności, a jednocześnie sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi jego osobowości w całym okresie aktywności zawodowej. Ż metodologicznego punktu widzenia będzie to ujęciem systemowym, albowiem „każdy obiekt rozpatruje się jako element pewnego systemu, w którym jest on związany z innymi elementami. Wypracowane rozwiązanie powinno być maksymalnie efektywne dla systemu w całości, a więc powinno się uwzględniać funkcje i reakcje każdego elementu systemu”. W konsekwencji zostają tu uwzględnione nie tylko wewnętrzne związki tego systemu, ale i zewnętrzne uwarunkowania systemu jako całości. U podstaw tej definicji występują dwie zasady: zasada wszechstronności kształcenia i rozwoju oraz zasada ciągłości kształcenia i rozwoju nauczyciela.